STATUT STUDENTSKOG ZBORA

VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07), Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj dana 25.3.2024., a na prijedlog Studentskog zbora Veleučilišta studija sigurnosti od 18.3.2024 donijelo je sljedeći:

 

STATUT STUDENTSKOG ZBORA

VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

(1) Ovaj Statut temeljni je akt Studentskog zbora Veleučilišta studija sigurnosti (dalje u tekstu: Studentski zbor) kojim se uređuju:

a) sastav, postupak izbora, način rada i način odlučivanja Studentskog zbora,

b) tijela Studentskog zbora, te njihov sastav, način izbora, način odlučivanja  i nadležnosti

d) način imenovanja studentskog pravobranitelja,

e) način izbora predstavnika studenata u Vijeće Veleučilišta i druga tijela Veleučilišta studija sigurnosti (dalje u tekstu: VSS),

f) odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskog zbora,

g) ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.

 

(2) Svi izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

(1) Studentski zbor studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima VSS-a, predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja te obavlja poslove i zadaće propisane člankom 5. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07, dalje u tekstu: Zakon).

 

(2) Naziv Studentskog zbora je: Studentski zbor Veleučilišta studija sigurnosti, a skraćeni naziv je: Studentski zbor VSS-a.

 

(3) Sjedište Studentskog zbora istovjetno je sjedištu VSS-a.

 

(4) VSS osigurava Studentskom zboru primjerenu prostoriju za rad, te odgovarajuću opremu.

 

(5) Studentski zbor nije pravna osoba, već pravnu osobnost ostvaruje u okviru VSS-a.

 

(6) Rad Studentskog zbora financira se u sklopu VSS-a.

 

 

 

SASTAV I IZBOR STUDENTSKOG ZBORA

 

Članak 3.

 

(1) Studentski zbor čine studentski predstavnici koje studenti VSS-a izabiru između kandidiranih studenata na izborima.

(2) Na izborima se bira 5 studentskih predstavnika i 5 njihovih zamjenika, odnosno onoliko studentskih predstavnika i jednako toliko zamjenika koliko u Vijeću Veleučilišta ima studentskih predstavnika, ako je taj broj veći od 5 .

(3) U slučaju da bude potrebno više od 5 studentskih predstavnika u Vijeću Veleučilišta kako bi se osiguralo da studentski predstavnici čine 10 % članova Vijeća Veleučilišta do idućih izbora Studentski zbor će uz izabrane studentske predstavnike činiti i onoliki broj njihovih zamjenika koji je potreban da se osigura da Studentski zbor ima onoliko članova koliko ima  studentskih predstavnika u Vijeću Veleučilišta, a prema broju glasova koje su postigli na izborima.

(4) Mandat studentskih predstavnika i njihovih zamjenika traje dvije godine i započinje početkom akademske godine koja slijedi akademsku godinu u kojoj su izbori održani.

 

Članak 4.

 

(1) Dekan VSS-a raspisuje izbore za Studentski zbor sukladno Zakonu i ovom Statutu, koji se moraju provoditi tijekom najmanje dva radna dana u Zakonom određenom trajanju.

 

(2) Nakon što dekan VSS-a raspiše izbore Studentski zbor s važećim mandatom dužan je u roku od 3 dana predložiti tri člana Izbornog povjerenstva i dva člana Povjerenstva za prigovore, te njihove zamjenike vodeći računa o odredbi Zakona po kojoj to  ne mogu biti budući kandidati na izborima, članovi Studentskog zbora s važećim mandatom te da članovi i zamjenici Izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi i zamjenici Povjerenstva za prigovore i obrnuto.

 

Članak 5.

 

(1) Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni, te se provode na način koji osigurava rezultate izbora sukladno stvarnoj i slobodnoj volji birača.

 

(2) VSS osigurava sve uvjete za provođenje izbora za Studentski zbor i potrebnu pomoć izbornim tijelima u obavljanju njihovih zadaća.

 

(3) Izbori se provode online, putem službene platforme za internu komunikaciju pod nazivom Studentski Informacijski Sustava (SIS) u koji se studenti se prijavljuju svojim korisničkim podacima.

 

(4) Birački popis za izbor za studentske predstavnike čini popis studenata prema SIS-u.

 

(5) Provjera identiteta birača provodi se prijavljivanjem studenata koji pristupaju glasanju njihovim korisničkim podacima iz SIS-a.

 

(6) Svaki student ima mogućnost glasati samo jednom.

 

Članak 6.

 

(1) Kandidature za studentske predstavnike podnose se putem VSS-a, na adresu elektroničke pošte koju prilikom raspisivanja izbora odredi dekan VSS-a.

 

(2) Kandidatura za studentskog predstavnika smatrat će se valjanom ako pristigne na adresu elektroničke pošte iz stavka 1. ovoga članka do ponoći dana određenog kao rok za prijavu kandidata u raspisanom natječaju, te ako pored uvjeta propisanih Zakonom sadrži interni ID broj studenta VSS-a.

 

(3) Sve pristigle kandidature djelatnik VSS-a kojemu je omogućen pristup adresu elektroničke pošte iz stavka 1. ovoga članka proslijediti će idućeg radnog dana nakon proteka dana određenog kao rok za prijavu kandidata u raspisanom natječaju svim članovima Izbornog povjerenstva i njihovim zamjenicima, a kandidature pristigle nakon proteka roka kako iste budu pristizale.

 

(4) Članovi Izbornog povjerenstva održati će jedan ili po potrebi više online sastanaka kako bi utvrdili kandidate za studentske predstavnike čije su prijave pravovaljane i zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom i ovim Statutom.

 

(5) Listu sa utvrđenim kandidatima član Izbornog povjerenstva iz reda nastavnog osoblja sa najvišim zvanjem dostavlja Studentskoj referadi odmah po utvrđenju iste, a najkasnije 8 dana prije provođenja izbora te se ista odmah objavljuje na mrežnim stranicama VSS-a i formira se kao glasački listić u SIS-u koji sadrži datum glasovanja i popis kandidata abecednim redom s naznakom rednog broja ispred imena, a koji će na dane izbora studenti moći otvoriti nakon prijave svojim korisničkim podacima.

 

Članak 7.

 

(1) Prigovor na listu utvrđenih kandidata, tijek i rezultate izbornog postupka može se podnijeti Povjerenstvu za prigovore putem adrese elektroničke pošte iz stavka 1. članka 6. ovoga Statuta sa naznakom „prigovor“ uz obrazloženje nepravilnosti zbog koje se prigovor izjavljuje i dokazima nepravilnosti naznačene u prigovoru.

 

(2) Prigovor se izjavljuje odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od kada je navodna nepravilnosti počinjena odnosno lista utvrđenih kandidata objavljena, dok se prigovor na rezultate izbornog postupka može podnijeti najkasnije 2 dana nakon objave rezultata izbora.

 

(3) Djelatnik VSS-a kojemu je omogućen pristup adresi elektroničke pošte iz stavka 1. članka 6. ovoga Statuta bez odgode će svaki prigovor proslijediti članovima Povjerenstva za prigovor koji će odmah, a najkasnije idućeg radnog dana po zaprimanju svakog prigovora održati online sastanak kako bi raspravili utemeljenost svakog prigovora i donijeli odluku o istom.

 

(4) Odluku Povjerenstva za prigovor u formi poruke elektroničke pošte sastavlja član Povjerenstva iz reda nastavnog osoblja sa najvišim zvanjem odmah nakon održanog sastanka iz stavka 3. ovoga članka, te ju dostavlja podnositelju prigovora, dekanu i svim ostalim članovima Povjerenstva.

 

(5) Odluka Povjerenstva za prigovor je konačna.

 

(6) U slučaju usvajanja prigovora na listu utvrđenih kandidata, Povjerenstvo za prigovor o tome će obavijestiti Izborno povjerenstvo bez odgode, a Izborno povjerenstvo dužno je objaviti izmijenjenu listu sa utvrđenim kandidatima sukladno stavku 5. članku 6. ovog Statuta u roku od 24 sata.

 

(7) U slučaju usvajanja prigovora na tijek i rezultate izbornog postupka, Povjerenstvo za prigovore će naložiti otklanjanje nepravilnosti, te ako drugačije nije moguće ispraviti nepravilnosti naložiti ponavljanje izbora u roku 30 radnih dana.

 

Članak 8.

 

(1) Nakon proteka vremena za glasovanje, Izborno povjerenstvo:

a. utvrđuje broj birača/studenata koji su pristupili glasovanju,

b. utvrđuje broj glasova koji je dobio svaki kandidat,

c. konstatira eventualne nepravilnosti u provođenju glasovanja.

 

(2) Kandidati koji su dobili najveći broj glasova na izborima su izabrani studentski predstavnici u Studentski zbor, dok su idući kandidati sa najvećim brojem glasova njihovi zamjenici. Slijedom navedenog, sastav izabranog Studentskog zbora ne mora nužno obuhvaćati članove i zamjenike sa svih studijskih programa VSS-a i godina studija.

 

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova za posljednjeg studentskog predstavnika

koji se bira na izborima, između tih kandidata s istim brojem glasova provest će se dopunski izbori u roku 10 radnih dana od dana objave rezultata izbora.

 

(4) Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova za posljednjeg zamjenika koji se bira na izborima, između tih kandidata s istim brojem glasova provest će se dopunski izbori u roku 10 radnih dana od dana objave rezultata izbora.

 

(5) Po isteku rokova za prigovor, odnosno nakon što postupak po prigovoru bude okončan, Izborno povjerenstvo utvrđuje konačne rezultate izbora koji se objavljuju na mrežnim stranicama VSS-a te se dostavljaju dekanu.

Članak 9.

 

Odredbe članaka 4. do 8. ovog Statuta predstavljaju akt kojim je propisan izborni postupak, sukladno članku 15. Zakona.

 

NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA

 

Članak 10.

(1) Studentski zbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u mjesec dana, osim tijekom kolovoza.

 

(2) Sjednice Studentskog zbora održavaju se u prostorijama koje za potrebe rada Studentskog zbora osigura VSS-a, online ili u hibridnom obliku.

(3) Pravo i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja u radu na sjednici imaju svi članovi Studentskog zbora i njihovi zamjenici.

 

(4) Studentski zbor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je na sjednici prisutna natpolovična većina svih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, osim ako Zakonom nije drugačije propisano. U slučaju podijeljenog broja glasova kod donošenja odluka, odlučuje glas predsjednika.

 

(5) Pravo glasa pri donošenju odluka imaju zamjenici prema redoslijedu rezultata izbora ako nekom od studentskih predstavnika prestane mandat prije isteka vremena na koje je izbran.

 

(6) U radu sjednice bez prava odlučivanja sudjeluje studentski pravobranitelj, te druge osobe koje se pozovu na sjednicu (primjerice dekan, prodekan, tajnik, ili neki drugi predstavnik VSS-a) i javnost.

Članak 11.

 

(1) Sjednice saziva predsjednik najmanje jednom u mjesec dana, osim tijekom mjeseca kolovoza, te u slučajevima predviđenim Zakonom upućivanjem poziva članovima Studentskog zbora, zamjenicima, studentskom pravobranitelju i drugim osobama po potrebi.

 

(2) Poziv za sjednicu dostavlja se putem elektroničke pošte zajedno s prijedlogom dnevnog reda, odgovarajućim materijalima za pitanja koja se predlažu za dnevni red, te zapisnikom prethodne sjednice u pravilu sedam dana, a najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

 

(3) Konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora u novom mandatu saziva dekan u prva dva tjedna akademske godine u kojoj započinje mandat izabranom Studentskom zboru.

 

(4) Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora sudjeluje predsjednik Studentskog zbora u  prethodnom mandatu koji vodi sjednicu do izbora predsjednika Studentskog zbora u novom mandatu ili u slučaju njegove spriječenosti, dekan.

 

(5) Predsjednik Studentskog zbora u prethodnom mandatu dužan je izvršiti primopredaju arhive, te podnijeti izvještaj o radu Studentskog zbora u prethodnom mandatu predsjedniku Studentskog zbora u novom mandatu u roku od 5 dana od konstituirajuće sjednice.

 

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA

 

Članak 12.

 

(1) Predsjednika i zamjenika Studentskog zbora između sebe biraju članovi Studentskog zbora, a mandat im traje godinu dana i može se jednom ponoviti.

 

(2) Predsjednik Studentskog zbora:

a) predstavlja i zastupa Studentski zbor,

b) koordinira rad Studentskog zbora,

c) saziva, predsjedava i vodi sjednice Studentskog zbora,

d) upućuje prijedlog Statuta odnosno izmjena i dopuna Statuta Vijeću Veleučilišta

e) obavještava dekana i akademskog tajnika o izabranim ili imenovanim studentskim predstavnicima u tijela VSS-a odnosno po pozivu dekana

f) utvrđuje prijedloge odluka i općih akata koje donosi Studentski zbor,

g) predlaže kandidate za studentskog pravobranitelja

h) brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Studentskog zbora,

i) zastupa i predstavlja Studentski zbor VSS-a u Vijeću studenata veleučilišta, 

j) obavlja druge poslove predviđene općim aktima VSS-a.

 

(3) Zamjenik predsjednika obavlja povjerene mu poslove iz djelokruga rada predsjednika, pomaže predsjedniku u radu (uključujući vođenje zapisnika sjednica Studentskog zbora) te ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje i ima sve njegove ovlasti i obavlja sve njegove poslove.

 

(4) Predsjednik Studentskog zbora početkom nove akademske godine podnosi Studentskom zboru i Vijeću Veleučilišta izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora u prethodnoj akademskoj godini.

 

(5) U slučaju da predsjedniku prestane mandat prije isteka vremena na koje je izbran ili u slučaju njegove spriječenosti da obavlja funkciju predsjednika dulje od tri mjeseca, zamjenik predsjednika automatski postaje predsjednik Studentskog zbora, te članovi Studentskog zbora između sebe biraju novog zamjenika predsjednika, kao i u slučaju da zamjeniku predsjednika prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran.

 

(6) Predsjedniku i zamjeniku predsjednika prestaje dužnost ako im prestane mandat člana Studentskog zbora ili budu razriješeni dužnosti odnosno podnesu ostavku na dužnost.

 

Članak 13.

 

(1) Članovi Studentskog zbora između sebe na konstituirajućoj, ili kojoj drugoj sjednici Studentskog zbora ako je to potrebno, biraju studentske predstavnike u Vijeće Veleučilišta,  Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete i druga tijela VSS-a u skladu s propisima koji reguliraju ustroj i rad tih tijela.

 

(2) Po pozivu dekana, članovi Studentskog zbora imenovati će ili predložiti kandidate studentskih predstavnika za određenu potrebu VSS-a sukladno uvjetima iz takvog poziva.

 

(3) Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja na mandat od jedne godine, koji se može jednom ponoviti vodeći pri tom računa da taj student ispunjava uvjete za člana studentskog zbora propisane Zakonom, te da nije student završnih godina studija.

 

(4) U slučaju da nekom od studentskih predstavnika imenovanih sukladno ovom članku prestane mandat prije isteka vremena na koje je izbran, članovi Studentskog zbora na idućoj će sjednici imenovati novog studentskog predstavnika na tu funkciju.

 

(5) Nakon provedenih izbora i imenovanja sukladno ovom članku na konstituirajućoj ili bilo kojoj drugoj sjednici Studentskog zbora, predsjednik Studentskog zbora porukom elektroničke pošte obavještava o izabranom ili imenovanom studentskom predstavniku dekana i akademskog tajnika VSS-a.

 

Članak 14.

 

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika kao i bilo koji drugi član Studentskog zbora, te imenovani ili izabrani studentski predstavnik na neku od dužnosti u tijela VSS-a mogu biti razriješeni s dužnosti ako:

a) krše odredbe Statuta i drugih općih akata Studentskog zbora,

b) zlorabe svoje ovlasti ili svojim ponašanjem povrijede ugled dužnosti koju obnašaju,

c) neuredno obavljaju svoju dužnost.

 

(2) O razrješenju odlučuje Studentski zbor tajnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja članova Studentskog zbora.

 

(3) Postupak razrješivanja pokreće se na pisani prijedlog najmanje jedne trećine članova Studentskog zbora ili na prijedlog dekana VSS-a, a sjednica na kojoj će se odlučiti o razrješenju dužnosti mora biti sazvana u roku od 8 dana od podnošenja pisanog zahtjeva.

 

(4) Ukoliko se raspravlja o razrješenju dužnosti predsjednika Studentskog zbora, tu sjednicu vodi zamjenik predsjednika Studentskog zbora.

 

(5) Umjesto imenovanog ili izabranog studentskog predstavnika na neku od dužnosti u tijela VSS-a, izabire se novi čiji mandat odgovara mandatu razriješenog člana.

 

(6) Član Studentskog zbora automatski je razriješen dužnosti ukoliko mu prestane mandat člana Studentskog zbora.

 

Članak 15.

 

Studentski zbor može općim aktom oformiti odbore kao stalna ili privremena radna tijela Studentskog zbora, koja nemaju pravo zastupati Studentski zbor.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

 

(1) Ovaj Statut bit će objavljen na mrežnoj stranici VSS-a, te stupa na snagu početkom akademske godine 2024./2025.

 

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se van snage Statut Studentskog zbora Veleučilišta studija sigurnosti od 6. ožujka 2023.

 

KLASA: 602-04/24-03/30

URBROJ: 251-376-06-24-134

Dekan

_____________________

dr. sc. Luka Leško, DBA